تعرفه

ضوابط و مقررات پخش آگهی در مراکز استانها

قرارداد پخش تیزر تعهدی است کتبی که طبق تعرفه های مصوب به صورت دو طرفه که شامل اداره کل بازرگانی و صاحب تیزر و یا به صورت سه طرفه شامل اداره کل بازرگانی، صاحب تیزر و شرکت تبلیغاتی تنظیم و پس از اخذ مدارک، معتبر و نافذ خواهد بود.
آگهی تلویزیونی استانی الف- صاحبان تیزر زمانی مجاز به انعقاد قرارداد می‌باشند که ضوابط و مقررات پخش تیزر بازرگانی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پذیرفته باشند.
آگهی تلویزیونی استانی ب- تمام قراردادها طبق نمونه های از قبل تهیه شده، منعقد و مبادله می شود.
آگهی تلویزیونی استانی ج- هر قرارداد بنام یک صاحب تیزر که نام تجاری و نمایندگی رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارک رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد و از پذیرش قراردادهائی که چند صاحب تیزر ائتلاف کرده باشند خودداری می شود.
آگهی تلویزیونی استانی د- در خواست و امضاء قرارداد می‌بایست ازطرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون ‌اداری ‌و مالی یا مدیرکل یا مدیر روابط عمومی باشد درسایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی که در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
آگهی تلویزیونی استانی وـ در قراردادهای دوطرفه صاحب تیزر می‌تواند شرکت همکاریاشرکتهای همکار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید
تبلیغات تلویزیونی شبکه های استانی ملی تبصره۱:تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرفه با ارائه تسویه حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ اعلام به اداره‌کل بازرگانی انجام خواهد شد.پخش با شرکت همکار جدیدبلافاصله صورت می پذیرد درصورت اعتراض شرکت همکار قبلی اداره کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی مانده و اقدامات اجرایی بعنوان حکم و داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد.
تبلیغات تلویزیونی شبکه های استانی ملی تبصره۲: درصورت اجراء تبصره۱ تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان تیزر کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.

متن کامل قوانین شبکه های استانی را میتوانید به صورت پی دی اف دانلود کنید
Ostani

ضوابط و مقررات پخش آگهی در مراکز استانها